Õppeaasta eesmärgid
Kool

ÕPPEAASTA EESMÄRGID
1. Saavutatud õppe- kasvatustöö tulemuste kinnistamine ja edasiarendamine.
2. Õppetöö kaasajastamine läbi uute meetodite.
3. Erivajadustega õpilaste märkamine ja laialdane toetamine.
4. Koolikultuuri ja väärtuskasvatuse edasiarendamine läbi uute projektide.
5. Uue arengukava väljatöötamine.