Õppeaasta eesmärgid
Kool

 

  1. Saavutatud õppe- kasvatustöö tulemuste kinnistamine ja edasiarendamine.
  2. Erivajadustega õpilaste märkamine.
  3. Õpetajate digipädevuste arendamine.
  4. Koolidokumentatsiooni vastavusse viimine seadustega (õppekava, kodukord).
  5. Toetuse suurendamine lapsevanematele.