Õppeaasta eesmärgid
Kool

ÕPPEAASTA EESMÄRGID
1. Saavutatud õppe- kasvatustöö tulemuste kinnistamine ja edasiarendamine.
2. Kooli traditsioonide tugevdamine läbi Loo Kool 30 juubeliaasta.
3. Erivajadustega õpilaste märkamine ja laialdane toetamine.
4. Koolikultuuri ja väärtuste kinnistamine.
5. Õpetajate digipädevuste arendamine.